Posts

Showing posts from November, 2015

Time to get the Caban into festive mode - Amser i gael y Caban yn barod am yr wyl

Image

Here are some of the boys helping to get the Caban ready for Christmas... Dyma rai o'r bechgyn yn helpu paratoi'r Caban ar gyfer y Nadolig...

Image

Children help to model cooperative play in the Caban - Plant yn helpu i fodelu chwarae ar y cyd yn y Caban

Image

Experimenting with water - Arbrofi efo dwr

Image

One of our children in the candy house we created, complete with the aroma of Christmas - Un o'n plant yn ein ty candis sydd ag arogl y Nadolig iddo...

Image

Training the next F1 superstars! - Hyfforddi ser newydd y byd F1!

Image

Dancing in the rain! - Dawnsio yn y glaw!

Image

Matching cars with colours at Caban Kingsland - Diddoli ceir a lliwiau yng Nghaban Kingsland

Image

Some of the children from the 'big school' next door visited today to help model good behaviour and language skills, thanks! - Daeth rhai o'r plant o'r 'ysgol fawr' drws nesaf i helpu fodelu ymddygiad da a sgiliau cyfathrebu heddiw, diolch!

Image

Fireworks - Tan Gwyllt

Image

A firework themed day in the Caban today - happy 5th of November all! - Diwrnod gyda thema tan gwyllt yn y Caban heddiw, Tachwedd 5ed hapus i bawb!

Image

Putting the world to rights @ Caban Kingsland today... Rhoi'r byd yn ei le yng Nghaban Kingsland heddiw...

Image

A new mini-theme in the Caban inspired by Frozen, but with a focus on number recognition and sequencing - Thema newydd yn y Caban yn seliedig ar Frozen, ond efo ffocws ar adnabod a trefnu rhifau

Image