Posts

Showing posts from 2015

Christmas turn-taking games... Gemau rhannu Nadoligaidd...

Image

Reindeer Races - Rasus Algeirw

Image

One of our children helps Anna to get dressed in the Caban - Un o'n plant yn helpu gwisgo Anna yn y Caban

Image

Santa visited the Caban today... Daeth Sion Corn i'r Caban heddiw...

Image

When Santa got stuck in the chimney... Pan gafodd Sion Corn yn sownd yn y simdde...

Image

We were making festive hand prints and footprints in the Caban last week... - Roeddwn yn defnyddio ein dwylo a traed i brintio a chreu gwaith celf Nadoligaidd yn y Caban wythnos diwethaf...

Image

Using a few furry props to help tell the nativity story in the Caban this week.... - Defnyddio anifeiliaid meddal lliwgar i ddweud stori'r geni yn y Caban wythnos yma...

Image

One of the Caban's little Santas with Rudolph.... Sion Corn bach o'r Caban efo Rudolph...

Image

In the Caban today we decorated ginger houses with icing and sweets... Yn y Caban heddiw fe wnaethom addurno tai sinsir efo pethau da...

Image

Time to get the Caban into festive mode - Amser i gael y Caban yn barod am yr wyl

Image

Here are some of the boys helping to get the Caban ready for Christmas... Dyma rai o'r bechgyn yn helpu paratoi'r Caban ar gyfer y Nadolig...

Image

Children help to model cooperative play in the Caban - Plant yn helpu i fodelu chwarae ar y cyd yn y Caban

Image

Experimenting with water - Arbrofi efo dwr

Image

One of our children in the candy house we created, complete with the aroma of Christmas - Un o'n plant yn ein ty candis sydd ag arogl y Nadolig iddo...

Image

Training the next F1 superstars! - Hyfforddi ser newydd y byd F1!

Image

Dancing in the rain! - Dawnsio yn y glaw!

Image

Matching cars with colours at Caban Kingsland - Diddoli ceir a lliwiau yng Nghaban Kingsland

Image

Some of the children from the 'big school' next door visited today to help model good behaviour and language skills, thanks! - Daeth rhai o'r plant o'r 'ysgol fawr' drws nesaf i helpu fodelu ymddygiad da a sgiliau cyfathrebu heddiw, diolch!

Image

Fireworks - Tan Gwyllt

Image

A firework themed day in the Caban today - happy 5th of November all! - Diwrnod gyda thema tan gwyllt yn y Caban heddiw, Tachwedd 5ed hapus i bawb!

Image

Putting the world to rights @ Caban Kingsland today... Rhoi'r byd yn ei le yng Nghaban Kingsland heddiw...

Image

A new mini-theme in the Caban inspired by Frozen, but with a focus on number recognition and sequencing - Thema newydd yn y Caban yn seliedig ar Frozen, ond efo ffocws ar adnabod a trefnu rhifau

Image

Cooperative play in the Caban - Cydweithio drwy chwarae yn y Caban

Image

Caban Kingsland sessions available from £5 - Sesiynau Caban Kingsland ar gael am £5

Image

Quality childcare from £5 at Caban Kingsland - Gwasnaeth gofalu am blant am £5 y sesiwn yng Nghaban Kingsland

Image

Sensory painting in the Caban today; more pictures on our website - Peintio efo ffrwythau yn y Caban heddiw; mwy o luniau ar ein gwefan

Image

Today in the Caban children decorated cakes to take home; spaces available for children from 2.5 years old - Heddiw yn y Caban; cyfle i'r plant addurno teisenau i fynd adref; llefydd ar gael ar gyfer plant o oed 2.5.

Image

Selog the dragon visited the Caban today to promote the Welsh language; give us a call to enrol your child - Daeth Selog y ddraig i'r Caban heddiw; rhowch alwad i ni i gofrestru eich plentyn

Image

In the Caban today, children had the chance to investigate what real life crabs are like. Spaces still available - contact us for info - Yn y Caban heddiw cafodd y plant cyfle i weld crancod byw! Llefydd dal ar gael, cysylltwch am wybodaeth

Image

Sorting animals in the castle tent - Dosbarthu anifeiliaid yn y pabell castell

Image

We looked for real life worms outisde and found spaghetti worms indoors! - Aethom i chwilio am llyngyr byw tu allan ac arbrofi efo rhai spaghetti ti fewn!

Image

Sesiynau bore ar gael am £5 - Morning sessions available for £5

Image

Our children took care of little ones in our 'baby clinic' today! - Dyma'r plant yn edrych ar ol rhai bach yn y 'clinic babanod' heddiw!

Image

Using technology - Defnyddio technoleg

Image

Investigating and making spiders! - Arwchilio a gwneud pyrfaid cop!

Image

Experimenting with water in the pirate ship - Caban Kingsland morning sessions from just £5

Image

Morning sessions available for just £5 per day - Sesiynau bore ar gael am £5 y diwrnod

Image

Fruit Time - Amser Ffrwythau

Image
Fruit time is not just about eating.  The children help to set the table, and learn to share a social occasion together, whilst also enjoying a healthy snack and a glass of milk.   Mae'r plant yn datblygu sgiliau cymdeithasol yn ystod amser ffrwythau.  Maent yn helpu i osod y bwrdd ac wrth gwrs yn cael mwynhau byrbryd iachus a diod o lefrith.  

Byd Bach - Small World

Image
Here are some of the children playing in the 'Small World' area of the Caban.  There are still some spaces available for the morning sessions - call by the Caban between 9am and 11am or send an email to admin@cabankingsland.com for information.   Dyma rhai o blant y Caban yn chwarae yn yr ardal 'Byd Bach'.  Mae gennym rhai llefydd ar ol ar gyfer y sesiwn bore - galwch heibio'r Caban rhwng 9am a 11am neu gyrrwch ebost i admin@cabankingsland.com am wybodaeth.  

Life outside the caban.... Bywyd tu allan i'r Caban

Image
What a glorious day for an adventure!! We might be keen to show off our wonderful new Caban, but today was a great day for exploring outside!  We can make use of the school grounds to look for bugs with magnifying glasses.  Today we also found spiders and a crab-apple tree, and in the coming days the children will be using the windfalls for printing with paint.  Remember to check the Photos page to see more pictures in our Flickr feed. Am ddiwrnod bendigedig ar gyfer antur!!  Er ein bod yn ymfalchio yn ein Caban newydd, roedd heddiw yn diwrnod gwych ar gyfer mentro tu allan!  Gallwn wneud defnydd o dir yr ysgol i edrych am bryfaid ac anifeiliaid bach efo chwyddwyrdau.  Heddiw gwelsom pry-cop a choeden afalau, ac yn y diwrnodau nesaf byddwn yn denfyddio'r afalau bach o'r llawr i brintio efo paent.  Cofiwch glicio ar y tudalen Lluniau i weld mwy o luniau ar ein safle Flickr.

Day 2 in the Caban.... Ail ddiwrnod yn y Caban....

Image

First day of customers at the Caban! Click to read what they got up to... Diwrnod cyntaf ar gyfer cwsmeriaid y Caban! Cliciwch i ddarllen beth wnaethant!

Image
Agorodd y Caban ei ddrysau am y tro cyntaf heddiw, gyda diwrnod agored ar gyfer y plant ar y gofrestr a'u rhieni.  Mae'r dull yma o agor yn anffurfiol yn rhoi cyfle i'r plant dod i adnabod eu hamgylchedd newydd cyn iddynt fentro yn ôl am sesiwn heb eu rhieni yfory!  Cysylltwch â admin@cabankingsland.com am fwy o wybodaeth am ein gwasanaeth.  The Caban opened its doors for the first time today, with an open day for children on the register and their parents.  This form of 'soft opening' gave the children a chance to get to know their new surroundings before they venture back tomorrow for a session without their parents!  Contact us on admin@cabankingsland.com for more information about our service.  

Read about what will happen on the mat - Darllenwch am beth fydd yn digwydd ar y mat

Image
Children will sit on the mat in this comfortable area of the Caban to learn nursery rhymes in English and Welsh, to eat their fruit, or to take part in activities on our interactive whiteboard which is just like the ones they use in the 'big school' next door, Ysgol Kingsland.   Bydd plant yn eistedd ar y mat yn ardal cyfforddus yma y Caban i ddysgu rhigymau yn Saesneg a Chymraeg, i fwyta eu ffrwythau, ac i gymryd rhan mewn gweithgareddau ar ein bwrdd gwyn rhyngweithiol sydd yr un fath a'r rhai maent yn defnyddio yn yr 'ysgol fawr' drws nesaf, Ysgol Kingsland.  

Crawling through Caban's tunnel - Cropian trwy twnel y Caban

Image
Our colourful tunnel provides an opportunity to children to develop their physical skills, as well as their imagination.  And of course it's fun!  To register your child for our first day in September contact admin@cabankingsland.com Mae ein twnel lliwgar yn darparu cyfle gwych i ddatblygu sgiliau corfforol y plant, yn ogystal a'u dychymyg.  Ac wrth gwrs mae'n hwyl!  I gofrestru ar gyfer in diwrnod cyntaf ym Mis Medi, cysylltwch a admin@cabankingsland.com

Caban's small world - Byd bach y Caban

Image
Our brand new 'small world' area featuring a train track through the countryside proved a hit with the nursery pupils who visited the Caban recently.  It's a great stimulus for the imagination, and offer plenty of opportunities for our assistants to develop the children's vocabulary in both English and Welsh.  If you've not registered yet, there are some places still available for the opening day on September 2nd, but you'll need to drop us a line via email to admin@cabankingsland.com Mae ein ardal 'byd bach' newydd sbon yn cynnwys rheilffordd sydd yn mynd trwy'r cefn gwlad, ac roedd hi'n poblogaidd iawn pan daeth rhai o blant y feithrin i ymweld a'r Caban yn ddiweddar.  Mae hi'n hybu'r dychymyg yn effeithiol, ac yn cynnig digon o gyfleoedd i'n cymhorthyddion datblygu geirfa y plant yn Saesneg a Chymraeg.  Os ydych angen cofrestru, mae rhai llefydd ar gael ar gyfer y diwrnod gyntaf ar Fedi 2il, ond bydd angen i chi cysylltu a

The caban has comfortable areas for relaxing - Mae gan y Caban ardaloedd cyfforddus ar gyfer gorffwyso

Image
When children have been all tired out by the brand new resources on offer in Caban Kingsland, there is plenty of space to relax in comfort, have a drink of milk or healthy snack, and listen to a story!  We open on September 2nd.  If you want to register, send an email to admin@cabankingsland.com   Pan mae'r plant wedi blino ar ol defnyddio adnoddau newydd sbon Caban Kingsland, bydd digon o le ar gael iddynt ymlacio efo diod o lefrith neu byrbryd iachus, a gwrando ar stori!  Rydym yn agor ar Fedi 2il.  Os ydych eisiau cofrestru, gyrrwch ebost i admin@cabankingsland.com

Read about the fun activities in our pirate boat - Darllenwch am y gweithgareddau hwyl yn ein cwch mor laden

Image
Children will be able to enjoy the water play area in the new Caban, opening on September 2nd.  Sometimes it will be an area for simple fun and experimentation as children fill containers with water and see how it affects the resources in our pirate boat.  At other times, our assistant may place educational prompts in the water to challenge the children to develop some new skill, such as identifying colours, or for older children numbers and letter sounds.  Send us an email on admin@cabankingsland.com if you want to register for September. Bydd plant yn gallu mwynhau chwarae yn ardal dwr y Caban newydd, sydd yn agor ar Fedi 2il.  Weithiau bydd yr ardal yn un ar gyfer hwyl ac arbrofi yn unig, wrth i'r plant llenwi cynhwysyddion efo dwr a gweld yr effaith ar yr adnoddau gwahanol yn ein cwch mor ladron.  Ar adegau arall bydd ein cymhorthyddion yn rhoi adnoddau addysgiadol yn y dwr i herio'r plant i ddatblygu riw sgil newydd, fel adnabod lliwiau, neu ar gyfer plant hynach adnabod