Posts

Showing posts from August, 2015

Read about what will happen on the mat - Darllenwch am beth fydd yn digwydd ar y mat

Image
Children will sit on the mat in this comfortable area of the Caban to learn nursery rhymes in English and Welsh, to eat their fruit, or to take part in activities on our interactive whiteboard which is just like the ones they use in the 'big school' next door, Ysgol Kingsland.   Bydd plant yn eistedd ar y mat yn ardal cyfforddus yma y Caban i ddysgu rhigymau yn Saesneg a Chymraeg, i fwyta eu ffrwythau, ac i gymryd rhan mewn gweithgareddau ar ein bwrdd gwyn rhyngweithiol sydd yr un fath a'r rhai maent yn defnyddio yn yr 'ysgol fawr' drws nesaf, Ysgol Kingsland.  

Crawling through Caban's tunnel - Cropian trwy twnel y Caban

Image
Our colourful tunnel provides an opportunity to children to develop their physical skills, as well as their imagination.  And of course it's fun!  To register your child for our first day in September contact admin@cabankingsland.com Mae ein twnel lliwgar yn darparu cyfle gwych i ddatblygu sgiliau corfforol y plant, yn ogystal a'u dychymyg.  Ac wrth gwrs mae'n hwyl!  I gofrestru ar gyfer in diwrnod cyntaf ym Mis Medi, cysylltwch a admin@cabankingsland.com

Caban's small world - Byd bach y Caban

Image
Our brand new 'small world' area featuring a train track through the countryside proved a hit with the nursery pupils who visited the Caban recently.  It's a great stimulus for the imagination, and offer plenty of opportunities for our assistants to develop the children's vocabulary in both English and Welsh.  If you've not registered yet, there are some places still available for the opening day on September 2nd, but you'll need to drop us a line via email to admin@cabankingsland.com Mae ein ardal 'byd bach' newydd sbon yn cynnwys rheilffordd sydd yn mynd trwy'r cefn gwlad, ac roedd hi'n poblogaidd iawn pan daeth rhai o blant y feithrin i ymweld a'r Caban yn ddiweddar.  Mae hi'n hybu'r dychymyg yn effeithiol, ac yn cynnig digon o gyfleoedd i'n cymhorthyddion datblygu geirfa y plant yn Saesneg a Chymraeg.  Os ydych angen cofrestru, mae rhai llefydd ar gael ar gyfer y diwrnod gyntaf ar Fedi 2il, ond bydd angen i chi cysylltu a

The caban has comfortable areas for relaxing - Mae gan y Caban ardaloedd cyfforddus ar gyfer gorffwyso

Image
When children have been all tired out by the brand new resources on offer in Caban Kingsland, there is plenty of space to relax in comfort, have a drink of milk or healthy snack, and listen to a story!  We open on September 2nd.  If you want to register, send an email to admin@cabankingsland.com   Pan mae'r plant wedi blino ar ol defnyddio adnoddau newydd sbon Caban Kingsland, bydd digon o le ar gael iddynt ymlacio efo diod o lefrith neu byrbryd iachus, a gwrando ar stori!  Rydym yn agor ar Fedi 2il.  Os ydych eisiau cofrestru, gyrrwch ebost i admin@cabankingsland.com

Read about the fun activities in our pirate boat - Darllenwch am y gweithgareddau hwyl yn ein cwch mor laden

Image
Children will be able to enjoy the water play area in the new Caban, opening on September 2nd.  Sometimes it will be an area for simple fun and experimentation as children fill containers with water and see how it affects the resources in our pirate boat.  At other times, our assistant may place educational prompts in the water to challenge the children to develop some new skill, such as identifying colours, or for older children numbers and letter sounds.  Send us an email on admin@cabankingsland.com if you want to register for September. Bydd plant yn gallu mwynhau chwarae yn ardal dwr y Caban newydd, sydd yn agor ar Fedi 2il.  Weithiau bydd yr ardal yn un ar gyfer hwyl ac arbrofi yn unig, wrth i'r plant llenwi cynhwysyddion efo dwr a gweld yr effaith ar yr adnoddau gwahanol yn ein cwch mor ladron.  Ar adegau arall bydd ein cymhorthyddion yn rhoi adnoddau addysgiadol yn y dwr i herio'r plant i ddatblygu riw sgil newydd, fel adnabod lliwiau, neu ar gyfer plant hynach adnabod

Children will learn Welsh alongside English from age of 2 and a half - Bydd plant yn dysgu Cymraeg ochr yn ochr a Saesneg o dad a hanner

Image
Another new resource which will help develop children's motor-skills, as well as communication skills as they learn the names of colours in English and Welsh. Our brand new setting, opening on September 2nd for pupils aged two and a half to four.  If you're yet to register, send an email to admin@cabankingsland.com For more information click on the Services tab. Adnodd newydd arall sydd yn cyfrannu at ddatblygu sgiliau corfforol y plant, yn ogystal a'u sgiliau cyfathrebu trwy dysgu enwau'r lliwiau yng Nghymraeg a Saesneg.  Bydd ein sefydliad newydd sbon yn agor ar Fedi 2il ar gyfer plant 2 a hanner oed i bedwar.  Os ydych eisiau cofrestru, cysylltwch trwy ebost ar admin@cabankingsland.com Am fwy o wybodaeth cliciwch ar y tab Gwasanaethau.

Caban's hobby horse - Ceffyl y Caban

Image
Of course some of our new resources are just for fun!  Or are they?!  This hobby horse was an instant hit with the nursery children who visited the Caban, and it helps to develop physical co-ordination and balance too!  O ur brand new setting opens on September 2nd for pupils aged two and a half to four.  If you're yet to register, send an email to admin@cabankingsland.com For more information click on the Services tab. Wrth gwrs, mae rhai o'n adnoddau newydd ar gyfer cael hwyl yn unig!  Wedi dweud hynny...  Roedd y ceffyl yma yn boblogaidd iawn efo plant y feithrin pan aethant i ymweld a'r caban, a mae'n hybu sgiliau cydbwyso a chyd-gysylltu.  Mae ein sefydliad newydd sbon yn agor ar Fedi 2il ar gyfer plant 2 a hanner oed i bedwar.  Os ydych eisiau cofrestru, cysylltwch trwy ebost ar admin@cabankingsland.com Am fwy o wybodaeth cliciwch ar y tab Gwasanaethau.