Posts

Showing posts from 2016

Happy Christmas from everyone at Caban Kingsland - Nadolig Llawen gan bawb yng Nghaban Kingsland

Image

Decorating a chocolate log in the Caban - Addurno teisen siocled yn y Caban

Image

Santa's visit to the Caban - Ymweliad Santa i'r Caban

Image

Loading the gifts... Llwytho'r anrhegion...

Image

Learning about table manners at the Caban this week.. Dysgu am ymddygiad wrth y bwrdd cinio yn y Caban wythnos yma...

Image

We went to search for Sioni Rhew outside, and when we returned to the Caban he'd left us a present! - Aethom i chwilio am Sioni Rhew tu allan ac pan aethom yn ol i'r Caban roedd anrheg yn disgwyl ar ein cyfer!

Image

Getting ready to go for a cruise - Cael yn barod i fynd ar daith

Image

It's a Frozen theme in the Caban at the minute - Thema 'Frozen' sydd yn y Caban ar y funud

Image

Making music in the Caban - Arbrofi gyda cherddoriaeth yn y Caban

Image

Making Gruffalo cakes yesterday, more images on our Flickr page - Gwneud cacenau Gryffalo ddoe, mwy o luniau ar ein tudalen Flickr

Image

Older children role-play with our Caban customers - Plant yr ysgol yn chwarae rol efo cwsmeriaid y Caban

Image

Running the Caban shop - Cadw Siop yn y Caban

Image

Painting footprints tomake mini Gruffalos in the Caban this week - Paentio holiau traed i grwu Gryfalos yn y Caban wythnos yma

Image

Helping at fruit time in the Caban - Rhoi cymorth yn ystod amser ffrwythau yn y Caban

Image

The small world of the Gruffalo... Bych bach y Gryffalo...

Image

Mechanics busy at work in the Caban this week... Peirianwyr yn brysur yn y Caban wythnos yma...

Image

The Gruffalo theme arrives in the Caban! - Mae thema'r Gruffalo wedi cyrraedd y Caban!

Image

Wraparound Sessions - Gofal Cofleidiol

Image
Thanks to those who have returned registration forms for the Wraparound Sessions starting at Caban Kingsland after half term.  All those who responded have a place secured for November 2nd, with confirmation letters that include more details in the post. Diolch i'r sawl sydd wedi dychwelyd ffurflenni cofrestru ar gyfer y Sesiynau Cofleidiol sy'n cychwyn yn y Caban ar ol hanner tymor.  Mae gan pawb oedd wedi ymateb lle wedi ei ddiogelu ar gyfer Tachwedd 2il, gyda llythyrau sy'n cynnwys mwy o fanylion yn y post.  

Nothing like starting the day with a brew - Does dim yn curo cychwyn y diwrnod efo panad

Image

Concentration, balance and coordination, then counting to ten before knocking it down in a fit of laughter! Canolbwyntio, cydbwyso a cyfri i deg cyn chwalu'r twr i'r llawr a chwerthin yn braf!

Image

Driving the Caban bus - Gyrru bws y Caban

Image

Role-playing at the Caban - Chwarae rol yn y Caban

Image

Children from the school visit the Caban to read - Mae plant o'r ysgol yn ymweld a'r Caban i ddarllen

Image

Contact admin@cabankingsland.com to register your child - Cysylltwch ac admin@cabankingsland.com i gofrestru eich plentyn

Image

The children built a den in the Caban today! Adeiladodd y plant den yn y Caban heddiw!

Image

Places available at Caban Kingsland, contact admin@cabankingsland.com - Llefydd ar gael yn Caban Kingsland, cysylltwch trwy admin@cabankingsland.com

Image

Developing fine motor skills at Caban Kingsland... Dabtlygu sgiliau modur man yng Nghaban Kingsland...

Image

Our Caban children went exploring their outdoor environment yesterday and stumbled across a fairy door! - Aeth plant y Caban am dro ddoe a daethant o hyd i ddrws tylwyth teg!

Image

Experimenting with water in the outdoors at Caban Kingsland - Arbrofi gyda dwr tu allan yn Caban Kingsland

Image

Spaces available at Caban Kingsland, email your details to admin@cabankingsland.com - Llefydd ar gael yn Caban Kingsland, ebostiwch eich manylion i admin@cabankingsland.com

Image

Spaces available at Caban Kingsland, email your details to admin@cabankingsland.com - Llefydd ar gael yn Caban Kingsland, ebostiwch eich manylion i admin@cabankingsland.comSpaces available at Caban Kingsland, email your details to admin@cabankingsland.com - Llefydd ar gael yn Caban Kingsland, ebostiwch eich manylion i admin@cabankingsland.com

Image

First week in the Caban, visit the website for more pics... Wythnos gyntaf yn y Caban, ewch i'r wefan am fwy o luniau...

Image

First week in the Caban, visit the website for more pics... Wythnos gyntaf yn y Caban, ewch i'r wefan am fwy o luniau...

Image

Spaces available at Caban Kingsland, email your details to admin@cabankingsland.com - Llefydd ar gael yn Caban Kingsland, ebostiwch eich manylion i admin@cabankingsland.com

Image

Spaces available at Caban Kingsland, email your details to admin@cabankingsland.com - Llefydd ar gael yn Caban Kingsland, ebostiwch eich manylion i admin@cabankingsland.com

Image

Spaces available at Caban Kingsland, email your details to admin@cabankingsland.com - Llefydd ar gael yn Caban Kingsland, ebostiwch eich manylion i admin@cabankingsland.com

Image

Spaces available at Caban Kingsland, email your details to admin@cabankingsland.com - Llefydd ar gael yn Caban Kingsland, ebostiwch eich manylion i admin@cabankingsland.com

Image

Caban reopening next week, click for details... Caban yn ail-agor wythnos nesaf, cliciwch am fanylion

Image
We're ready for the new school year at Caban Kingsland.  There will be a staggered opening as follows: Monday:  new children who have been registered and their parents are invited to attend from 9am. Tuesday:  first day proper for all children on register. Rydym yn barod am y flwyddyn academaidd newydd yn Caban Kingsland.  Byddwn yn agor fel y ganlyn: Dydd Llun: gwahoddiad i blant newydd sydd wedi cofrestru a'u rhieni  i fynychu o 9am. Dydd Mawrth:  diwrnod cyntaf swyddogol ar gyfer yr holl blant ar y gofrestr.

Getting ready for the big school... Paratoi ar gyfer yr ysgol fawr....

Image

Working hard in the Caban last term - Gweithio'n galed yn y Caban tymor diwethaf

Image

Caban Graduation Ceremony - Seremoni Graddio Caban

Image

Caban Kingsland

Image

Will soon be closing for the summer, time ticking away to pick up registration forms for September... Cau am yr haf yn go fuan, amser yn brin i gofrestru ar gyfer mis Medi...

Image

Thursday is Graduation Day, click here for more info - Dydd Iau yw ein dirwnod graddio, cliciwch yma am fwy o wybodaeth

Image
Parents are invited to attend Caban Kingsland's graduation ceremony to be held on Thursday morning.  Please bring children in to the Caban promptly by 9.15am and take a seat.  The children will pop over to the school with staff to get ready and the ceremony will begin at 9.30am!   Gwahoddwn rieni i seremoni graddio Caban Kingsland i'w gynnal bore Dydd Iau.  A fyddech cystal a dod a'r plant i'r Caban yn brydlon ar y bore, erbyn 9.15am a chymryd sedd.  Bydd y plant yn mynd drosodd i'r ysgol efo'r staff i gael yn barod a bydd y seremoni yn cychwyn am 9.30am!

Registration forms for September available from Caban Kingsland, 9-11am every weekday - Ffurflenni gofrestru ar gyfer mis Medi ar gael o Caban Kingsland, 9am-11am bob dydd

Image

Registration forms for September available from Caban Kingsland, 9-11am every weekday - Ffurflenni gofrestru ar gyfer mis Medi ar gael o Caban Kingsland, 9am-11am bob dydd

Image

Registration forms for September available from Caban Kingsland, 9-11am every weekday - Ffurflenni gofrestru ar gyfer mis Medi ar gael o Caban Kingsland, 9am-11am bob dydd

Image

Registration forms for September available from Caban Kingsland, 9-11am every weekday - Ffurflenni gofrestru ar gyfer mis Medi ar gael o Caban Kingsland, 9am-11am bob dydd

Image

Caban trip to the play centre - Trip y Caban i'r ganolfan chwarae

Image

Registration forms now available for September intake - Ffurflenni gofrestru ar gael nawr ar gyfer Mis Medi

Image