Posts

Showing posts from September, 2015

Experimenting with water in the pirate ship - Caban Kingsland morning sessions from just £5

Image

Morning sessions available for just £5 per day - Sesiynau bore ar gael am £5 y diwrnod

Image

Fruit Time - Amser Ffrwythau

Image
Fruit time is not just about eating.  The children help to set the table, and learn to share a social occasion together, whilst also enjoying a healthy snack and a glass of milk.   Mae'r plant yn datblygu sgiliau cymdeithasol yn ystod amser ffrwythau.  Maent yn helpu i osod y bwrdd ac wrth gwrs yn cael mwynhau byrbryd iachus a diod o lefrith.  

Byd Bach - Small World

Image
Here are some of the children playing in the 'Small World' area of the Caban.  There are still some spaces available for the morning sessions - call by the Caban between 9am and 11am or send an email to admin@cabankingsland.com for information.   Dyma rhai o blant y Caban yn chwarae yn yr ardal 'Byd Bach'.  Mae gennym rhai llefydd ar ol ar gyfer y sesiwn bore - galwch heibio'r Caban rhwng 9am a 11am neu gyrrwch ebost i admin@cabankingsland.com am wybodaeth.  

Life outside the caban.... Bywyd tu allan i'r Caban

Image
What a glorious day for an adventure!! We might be keen to show off our wonderful new Caban, but today was a great day for exploring outside!  We can make use of the school grounds to look for bugs with magnifying glasses.  Today we also found spiders and a crab-apple tree, and in the coming days the children will be using the windfalls for printing with paint.  Remember to check the Photos page to see more pictures in our Flickr feed. Am ddiwrnod bendigedig ar gyfer antur!!  Er ein bod yn ymfalchio yn ein Caban newydd, roedd heddiw yn diwrnod gwych ar gyfer mentro tu allan!  Gallwn wneud defnydd o dir yr ysgol i edrych am bryfaid ac anifeiliaid bach efo chwyddwyrdau.  Heddiw gwelsom pry-cop a choeden afalau, ac yn y diwrnodau nesaf byddwn yn denfyddio'r afalau bach o'r llawr i brintio efo paent.  Cofiwch glicio ar y tudalen Lluniau i weld mwy o luniau ar ein safle Flickr.

Day 2 in the Caban.... Ail ddiwrnod yn y Caban....

Image

First day of customers at the Caban! Click to read what they got up to... Diwrnod cyntaf ar gyfer cwsmeriaid y Caban! Cliciwch i ddarllen beth wnaethant!

Image
Agorodd y Caban ei ddrysau am y tro cyntaf heddiw, gyda diwrnod agored ar gyfer y plant ar y gofrestr a'u rhieni.  Mae'r dull yma o agor yn anffurfiol yn rhoi cyfle i'r plant dod i adnabod eu hamgylchedd newydd cyn iddynt fentro yn ôl am sesiwn heb eu rhieni yfory!  Cysylltwch â admin@cabankingsland.com am fwy o wybodaeth am ein gwasanaeth.  The Caban opened its doors for the first time today, with an open day for children on the register and their parents.  This form of 'soft opening' gave the children a chance to get to know their new surroundings before they venture back tomorrow for a session without their parents!  Contact us on admin@cabankingsland.com for more information about our service.