Services - Gwasanaethau

Caban Kingsland is a playgroup and wraparound provision for children aged from two and a half to four (although in the future  we aim to expand to offer an after-school service for older children).

Caban Kingsland will offer a morning and afternoon session for children aged two aged two and half to four  along with a ‘wraparound’ session which bridges the two.   That means that parents will be able to take advantage of a full daycare service or opt for sessional care - it's up to you!  PLEASE NOTE, however, that when we open for business on September 2nd, 2015, we will be offering the 9am-11am session only until our full registration with the CSSIW inspectorate is confirmed.  If you're yet to register please email admin@cabankingsland.com

Session
Time
Cost*
Morning playgroup
9am-11am
£5
Wraparound care
11am-1pm
£5
Afternoon nursery
1pm-3pm
£5

* A local authority  grant is available to ensure that all children aged 3 have access to 10 hours of education per week – contact us to find out if you are eligible.  Also, if you are in receipt of working tax credits, you may be entitled to childcare vouchers.  You can find out by contacting the tax credit helpline at HMRC on 0345 300 3900.

Cylch chwarae, darparwr gofal cofleidiol a meithrinfa ar gyfer plant dau a hanner oed i bedwar ydi Caban Kingsland (ond yn y dyfodol mae’n bosib byddwn yn ehangu’r gwasanaeth i gynnwys gofal ol-ysgol i blant hynach).

Bydd Caban Kingsland yn darparu sesiynau bore a phrynhawn ar gyfer plant oed dau a hanner i bedwar, yn ogystal â sesiwn gofal cofleidiol sydd yn pontio’r ddau.  Mae hyn yn golygu ei fod yn bosib i rieni cymryd mantais o wasanaeth gofal trwy’r dydd, neu ddewis sesiynau penodol – mae i fyny i chi!  NODWCH OS GWELWCH YN DDA: pan yr ydym yn agor am fusnes ar Fedi 2il, 2015, byddwn yn cynnig sesiwn 9-11am yn unig nes i ni dderbyn cadarnhad ein bod wedi cael ein cofrestru’n llawn gydag arolygaeth y CSSIW. 

Sesiwn
Amser
Cost*
Cylch Chwarae Bore
9am-11am
£5
Gofal cofleidiol
11am-1pm
£5
Meithrinfa
1pm-3pm
£5

* Mae grant o’r awdurdod lleol yn cynnig 10 awr o addysg am ddim yr wythnos i bob plentyn sydd yn 3 oed – cysylltwch â ni i weld os ydych yn gymwys.  Hefyd, os ydych yn derbyn credydau treth gweithio, mae’n bosib eich bod yn gymwys i dderbyn tocynnau i brynu darpariaeth gofal.  Cysylltwch â llinell cymorth y swyddfa dreth am fwy o wybodaeth ar 0345 300 3900.  

Comments