Read about what will happen on the mat - Darllenwch am beth fydd yn digwydd ar y mat

Children will sit on the mat in this comfortable area of the Caban to learn nursery rhymes in English and Welsh, to eat their fruit, or to take part in activities on our interactive whiteboard which is just like the ones they use in the 'big school' next door, Ysgol Kingsland.  

Bydd plant yn eistedd ar y mat yn ardal cyfforddus yma y Caban i ddysgu rhigymau yn Saesneg a Chymraeg, i fwyta eu ffrwythau, ac i gymryd rhan mewn gweithgareddau ar ein bwrdd gwyn rhyngweithiol sydd yr un fath a'r rhai maent yn defnyddio yn yr 'ysgol fawr' drws nesaf, Ysgol Kingsland.  


Comments